MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Thema: zorginkoop

Zorginkoop vanuit cliŽnten-/familieperspectief ggz

Het Landelijk Platform GGz werkt intensief samen met Zorgverzekeraars Nederland en zorgverzekeraars om de zorginkoop-ggz
op een hoog peil te brengen. Zoals in in het  Bestuurlijk Akkoord ggz van juni 2012 is vastgelegd, is het meer dan ooit noodzakelijk om de beschikbare middelen voor de ggz
zo doelmatig mogelijk in te zetten. Inbreng vanuit ervaringskennis is hierbij onontbeerlijk. Wat doet het Landelijk Platform GGz om
dat te bewerkstelligen?


Zorg waar we iets aan hebben
Het Landelijk Platform GGz en haar achterban denken graag mee met zorgverzekeraars om
het inkoopbeleid ggz op het door ons gewenste peil te brengen. Dat wil zeggen dat de zorginkoop leidt tot een ggz waar cliŽnten (en naasten) ťcht iets aan hebben en waarmee zij weer verder kunnen met hun leven. Centrale elementen zijn: verbetering kwaliteit van leven, versterking
eigen kracht, bevordering sociale en maatschappelijke participatie. Daartoe hebben we criteria opgesteld met aandachtspunten vanuit het cliŽnten-/familieperspectief ten behoeve van de zorginkoop voor 2014. Het ťťn op ťťn overnemen ervan door de zorgverzekeraars in hun zorg-inkoopbeleid zal een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van het gezamenlijke doel, namelijk een ggz die kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk is.

Activiteit 1 - Werken aan vraagsturing
Het Landelijk Platform GGz onderneemt samen met haar lidorganisaties vele aktiviteiten.
In 2013 startten we bijvoorbeeld met meerdere lidorganisaties het meerjarenprogramma
‘Werken aan vraagsturing’ met de volgende deelprojecten (ook 'voucherprojecten' genoemd):

1. Grip op ontwikkelingen in de eHealth > contact:
2. Kansen op Werk >
3. Kwaliteit en implementatie

Meer informatie over deze deelprojecten.

Activiteit 2 - Zelfmanagement & passende zorg
Dit jaar is het Landelijk Platform ook gestart met het programma Zelfmanagement & Passende zorg, in aansluiting op de in het Bestuurlijk Akkoord gemaakte afspraken. We willen criteria 
formuleren voor een ggz 'nieuwe stijl', waarbij de versterking van de eigen kracht van cliŽnten
en de daartoe benodigde zorg en ondersteuning centraal staan. Op basis van deze criteria worden samenwerking met de partners van het Bestuurlijk Akkoord implementatietrajecten
gericht op zorginnovatie en herstelondersteuning ontwikkeld en uitgezet.
Zie ook de Meldactie: Zo kan de ggz beter! 

Activiteit 3: Criteria t.b.v. zorginkoop 2014
Samen met onze lidorganisaties sterven we ernaar dat zorgverzekeraars onze 5 belangrijkste wensen structureel inbedden bij zorginkoop:
I.    Vergoeding lidmaatschap/cursus van een bij het LPGGz aangesloten ggz-cliŽnten- 
      en/of familieorganisatie. Lees meer ...
II.   Procedure-afspraken over de inbreng vanuit in het cliŽnten- en familieperspectief 
      in de zorginkoopcyclus. Lees meer...
III.  Samenwerking met onafhankelijke ggz cliŽnten- en familie-organisaties. Lees meer ...
IV. Hanteren richtlijnen ggz. Lees meer ...
V.  Thema’s vanuit cliŽnten- en familieperspectief integreren: Lees meer ...
                        1. Herstelondersteuning
                        2. Familieperspectief
                        3. Inzet ervaringsdeskundigheid
                        4. Crisiskaart
                        5. Dwang en Drang
                        6. ROM vanuit cliŽntenperspectief
                        7. Empowerende e-mental health
                        8. Lichamelijk gezondheid en leefstijl
                        9. Samenwerking met cliŽnten- en familie initiatieven

Het LPGGz hecht aan een zich verdiepende en verdergaande samenwerking met
de zorgverzekeraars. Het gezamenlijk inhoud geven aan de in deze notitie genoemde
onderwerpen maakt dat mogelijk.

Meer informatie

Download de Criteria zorginkoop 2015

Laatst bewerkt op: 26-9-2014 12:47