MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Afspraken maken

Wens nr. 2

Procedure-afspraken over de inbreng
vanuit cliŽnten- en familieperspectief
in de zorginkoopcyclus.

De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars
en het Landelijk Platform GGz ervaring
opgedaan met de inbreng vanuit het cliŽnten-
en familieperspectief bij de zorginkoop.
Om een kwalitatief goede inbreng te waarborgen zijn de volgende voorwaarden van belang.
Zorgverzekeraars en (regionale/landelijke)
cliŽnten- en familieorganisaties:

  • maken een gezamenlijke tijdsplanning (wanneer thema’s inbrengen, wanneer evalueren e.d.) binnen de jaarlijkse zorginkoopcyclus.
  • maken afspraken over de nadere invulling van het zorginkooptraject m.b.t. de te volgen procedures.
  • borgen de periodieke inbreng van ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid bijvoorbeeld
    door structurele afspraken te maken over de inzet van RET’s (Regionale Expert Teams
    van ervaringsdeskundigen) en/of daarmee vergelijkbare werkvormen.
  • maken afspraken over de te hanteren toetsingsvormen (kwantitatief en kwalitatief onderzoek, audits, visitaties, etc.)
  • maken afspraken over eventuele kwaliteitsverbetertrajecten, - projecten.
  • maken afspraken over de dekking van de kosten.

Oproep aan zorgverzekeraars
Borg de structurele inbreng vanuit het cliŽnten- en familieperspectief, mede op basis
van een jaarlijkse evaluatie van de samenwerking.

Laatst bewerkt op: 5-8-2013 16:55