MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Contact LPGGz

Contactgegevens
Landelijk Platform GGz
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 – 3032400

Route

Routebeschrijving naar het Huis van de Gezondheid


Website beheer

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten bevat? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar:

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de daarop gepubliceerde informatie onvolledig of niet juist (meer) is. Het LPGGz
is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of verband houdt met de raadpleging van deze website(s). Via onze sites wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het LPGGz
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden door het LPGGz met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het LPGGz houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het LPGGz zal persoonlijke gegevens
onder geen enkele voorwaarde ongevraagd aan derden verstrekken.
Als u publicaties of rapporten bij ons bestelt, kunnen wij uw (mailadres)gegevens
benutten om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u (geen) berichten
van het LPGGz wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door een mailtje te sturen naar:   

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van het LPGGz,
de daarin opgenomen publicaties, foto's en logo's van het LPGGz berusten uitsluitend bij
het LPGGz. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website(s) (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij LPGGz voorzover die mede, dankzij of in samenwerking met het LPGGz zijn geproduceerd. Het LPGGz behoudt zich het recht voor om materiaal van derden in te korten en/of aan te passen. Bij gebruik van fotomateriaal doen wij onze uiterste best de maker(s) en/of rechthebbenden te achterhalen. 

Laatst bewerkt op: 8-3-2017 14:12