MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Contact MIND Landelijk Platform

Contactgegevens
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 – 3032400
 

Route

Routebeschrijving naar het Huis van de Gezondheid


Website beheer

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten bevat? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar: .

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de daarop gepubliceerde informatie onvolledig of niet juist (meer) is. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de raadpleging van deze website(s). Via onze sites wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen. 


Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt worden. Als u publicaties of rapporten bij ons bestelt, kunnen wij uw (mailadres)gegevens benutten om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u (geen) berichten van MIND Landelijk Platform wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door een mailtje te sturen naar .

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze website(s) en de daarin opgenomen publicaties, foto's en logo's berusten uitsluitend bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website(s) (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid voor zover die mede, dankzij of in samenwerking met MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zijn geproduceerd. We behouden ons het recht voor om materiaal van derden in te korten en/of aan te passen. Bij gebruik van fotomateriaal doen wij onze uiterste best de maker(s) en/of rechthebbenden te achterhalen. 

Laatst bewerkt op: 18-7-2017 16:00